تبلیغات
معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

 

What is Science?

Science may be defined as an organized and systematized body of knowledge based on proper findings and exact principles, pertaining to an area of study and contain some general truths explaining the past events or phenomena. The body of knowledge has been systematized through the application of scientific methods. Thus we may speak of the science of astronomy, physical sciences, biological science, chemistry anti social sciences like sociology, political science, economics etc.

We speak about these sciences to indicate accumulated knowledge with reference to the discovery of general truths. Science explains phenomena because it establishes relationship between cause and effect and its principles are universally applicable. The hypotheses, which are generally called generalizations are tested for their accuracy. Science may be classified into two groups, namely, positive science and normative science. Positive science deals with “what is” and normative science deals with “what to be.”

The principles are universal and truthful. For instance, water is formed with two volumes of hydrogen mixed with one volume of oxygen. According to the law of gravitation, if anything is thrown towards the sky, it will come down to the earth. On the other hand, water turns into vapour when it is boiled.

What is Art

Art is the ability or skill which is due more to practice than learning. In other words, art refers to the best way of doing things. It guides how an objective is to be achieved. The art of management deals with the application of skill and effort for accomplishing desirable results. It is knowing how the application part of a body of knowledge is required. On the other hand, under science, one usually understands the knowing “why.”

According to Chester I. Barnard it is the function of the art to accomplish concrete ends, effect results, produce situations that would not come about without the deliberate effort to secure them. It is the application of the body of knowledge acquired. Every art is practical in that the proof of the practitioner’s competence lies in the tangible results.

علم طبیعی (Science) چیست؟

         علم طبیعی (Science) ممکن است به عنوان یک بخش سازمان یافته و نظام مند از دانش تعریف شود که مبتنی بر یافته های درست و اصول حقیقی و صحیح مربوط به یک حوزه از مطالعات است ، و {نیز} شامل بعضی از حقایق عمومی که رویدادهای گذشته و پدیده ها را شرح می دهد. بدنه دانش به وسیله برنامه های کاربردی روش های علمی، سازمان یافته می شود. بنابراین ممکن است ما از علم اختر شناسی ، علوم طبیعی ، علوم زیستی ، شیمی و علوم اجتماعی مانند جامعه شناسی ، علوم سیاسی ، علم اقتصاد و ... صحبت کنیم.

        ما در مورد این علوم صحبت می کنیم تا دانش متراکم و انباشته شده را با ارجاع دادن به حقایق عمومی کشف شده نشان دهیم. علم طبیعی (Science) ، پدیده ها را  توصیف می کند زیرا روابط بین علت و پدیده را نشان می دهد و اصول آن به صورت جهانی قابل اجرا هستند. فرضیه ها ، که معمولاً تعمیم یافته خوانده می شوند ، جهت اثبات صحتشان آزمایش می شوند. علم طبیعی (Science) ممکن است به دو دسته طبقه بندی بشوند، به نام : علوم مسلم و علوم قاعده ای {اصول مند}. علوم مسلم به "چه چیز است؟" می پردازد و علوم قاعده مند {اصول محور} به " چگونه بوده است؟"می پردازد.

        اصول و قواعد جهانی و درست هستند. برای مثال، آب توسط دو حجم هیدروژن که با یک حجم اکسیژن آمیخته می شود به وجود می آید. بر اساس قانون جاذبه زمین ، اگر جسمی به سوی آسمان پرتاب شود، آن جسم به سوی زمین باز می گردد. از طرف دیگر ، وقتی که آب بجوشد ، آب به بخار تبدیل می شود.

هنر (Art) چیست؟                        

        هنر (Art) توانایی یا مهارتی است که بیشتر بر تمرین و آموختن استوار است. به عبارت دیگر ، هنر (Art) به بهترین شیوه انجام کارها اطلاق می شود. آن هدایت میکند که یک هدف چگونه دست یافتنی می باشد. فن مدیریت ، به استفاده از توانایی ها و تلاش ها  برای به انجام رساندن اهداف مطلوب رسیدگی می کند. از این طریق فهمیده می شود که چگونه بخش برنامه های کاربردی بدنه دانش ، ضروری و لازم هستند. از طرف دیگر ، بر اساس علم طبیعی (Science) ، اولین یافته ها ، یافتن چگونگی است.

       براساس Chester I. Barnard ، این وظیفه هنر  (Art) است: رسیدن به اهداف محسوس، نتایج مؤثر ، مهیا کردن موقعیت، که اتفاق افتادن آن بدون به انجام رساندن تلاش های سنجیده برای حفظ آن موقعیت ها ، ممکن نباشد. این موضوع ، کاربرد دانش اکتسابی است.
طبقه بندی: زبان انگلیسی،
ارسال در تاریخ شنبه 5 دی 1388 توسط حبیب الله مهربان
قالب وبلاگ